Regulamin

REGULAMIN
Sklepu internetowego KaraokeDzieciom.com
obowiązujący od 25.05.2018 r.


I   POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES USŁUG


 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę: "PRESTO" z siedzibą w Łuczycach, ul. Jurajska 7, NIP: 678-18-62-537, Regon: 120401708.

 2. Sklep internetowy KaraokeDzieciom.com będący własnością Sprzedawcy prowadzi sprzedaż podkładów muzycznych w formacie mp3 dostępnych na stronie za pośrednictwem sieci Internet. Firma działa na podstawie licencji zawartej z Organizacją Zbiorowego Zarządzania - ZAIKS.

 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego KaraokeDzieciom.com było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu "cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm ?cookies? w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie ?cookies? może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym KaraokeDzieciom.com za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Sklepu Internetowego KaraokeDzieciom.com, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobówi funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

II    REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji w Sklepie internetowym KaraokeDzieciom.com.

 2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu KaraokeDzieciom.com i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.

 5. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, żaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 6. Rejestracja na stronie sklepu jest dobrowolna i bezpłatna. Celem rejestracji jest dostęp do Konta Użytkownika, oraz wynikających z tego faktu wielu udogodnień takich jak: wgląd do historii zamówień, szybsze zakupy, możliwość ponownego pobierania utworów, możliwość tańszych zakupów przy pomocy kuponu, oraz możliwość korzystania ze zniżek w okresach trwania promocji.

                                                       III    ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.karaokedzieciom.com, jak również telefonicznie pod numerem telefonu: +48 792-130-865

 2. Po złożeniu zamówienia przez koszyk, jest ono potwierdzane e-mailem wraz z formularzem transakcji a następnie po zaksięgowaniu przelewu  udostępniane wysyłką na maila podanego w formularzu zamówienia. Pliki muzyczne (mp3 + tekst) można pobrać w formie spakowanej poprzez aktywację linku dostępnego w wiadomości zwrotnej.

 1. Sprzedawca w Sklepie internetowym KaraokeDzieciom.com. udostępnia Użytkownikowi odpowiedni formularz transakcji.

 1. W toku składania zamówienia Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola o akceptacji Regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę, na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży (dalej: "Umowy"), o którym mowa w § 6 ust. 06 regulaminu Sklepu Internetowego KaraokeDzieciom.com. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, Użytkownik traci możliwość odstąpienia od Umowy w momencie dostarczenia nagrań dźwiękowych, a zarazem treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnymi wykonania świadczenia przez Sprzedawcę. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usługi.

 2. Standardowy czas realizacji zamówienia zależy od formy płatności i czasu w jakim dotrze wpłata na nasze konto:

- przelewy ON-LINE realizowane są automatycznie za pośrednictwem operatora płatności - PayPro S.A (po połączeniu Przelewy24 i Dotpay - największych operatorów płatności w Polsce).

Czas realizacji transakcji przy udziale PayPro S.A. - trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut i dotyczy banków z   obsługą całodobową. W przypadku zakłóceń spowodowanych np. awarią systemu bankowego biorącego udział w transakcji lub innymi czynnikami, na które nasz sklep internetowy nie ma wpływu należy kontaktować się z   operatorem Przelewy24. Adres biura : ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. tel.: +48 61 642 93 45


- tradycyjny przelew międzybankowy realizowany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu.
Za pośrednictwem sieci Internet przelew dociera najpóźniej w następnym dniu roboczym. Zamówienie w tym trybie może być dostarczone ekspresowo w tym samym dniu, zaraz po dostarczeniu oryginalnego, bankowego dowodu wpłaty (w pdf). Wpłata na poczcie dociera do nas najpóźniej (nawet do pięciu dni).


 1. Użytkownik przed zakupem naszych utworów ma możliwość zapoznania się z ich fragmentami i w przypadku   pojawiających się wątpliwości powinien zasięgnąć informacji kontaktując się z naszym biurem obsługi telefonicznie, lub poprzez pocztę e-mail.

 2. Użytkownik dokonując zakupu naszych utworów może samodzielnie i dobrowolnie dokonać wyboru ich wersji. Wersje podkładów muzycznych dotyczą linii melodycznej lub zmienionej tonacji. Każda z wersji jest   płatna  według podanego cennika. 

 3. Cennik podany na stronie naszego sklepu nie dotyczy utworów objętych promocją, oraz tańszych zakupów czynionych za pośrednictwem wpłaty na kupon.

 4. Oznaczenia tonacji i ich zmiany zawsze odnoszą się do fragmentów demo reprezentujących dany utwór.

 5. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że przesłuchał wersję demo zamawianych utworów i nie ma zastrzeżeń co do jakości, formy i brzmienia utworów będących przedmiotem zakupu.

 6. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z cennikiem naszego sklepu oraz niniejszym regulaminem i nie wnosi związanych z tym zastrzeżeń.

 7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Utwory są spakowane i dostarczane wraz z tekstami w pojedynczych paczkach.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cennika utworów znajdujących się w ofercie,  przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 9. Sprzedaż promocyjna odbywa się w ograniczonym czasie i realizacja zamówień następuje tylko w okresie,  który dotyczy utworów objętych promocją, bądź innych warunków podanych na stronie internetowej.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego za pośrednictwem Sklepu internetowego KaraokeDzieciom.com oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 2. Użytkownik składając zamówienie w naszym sklepie przekazuje swoje dane osobowe firmie: "PRESTO" mającej  siedzibę w Łuczycach, ul. Jurajska 7 działającej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Regon: 120401708, z pocztą elektroniczną: sklep@karaokedzieciom.com - zwanej dalej Administratorem. Dane te przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, poprawnej obsługi zamówienia oraz ewentualnych akcji promocyjnych.  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych następuje w sposób dobrowolny.

 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane oraz udostępniane podmiotom upoważnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca przetwarza dane podane przez Użytkownika w toku Rejestracji lub składania zamówienia tj. imię, nazwisko, adres ? email, numer telefonu, adres IP. Podane przez Użytkownika dane osobowe są widoczne tylko dla osób uprawnionych. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: sklep@karaokedzieciom.com

 4. Sprzedawca przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to potrzebne do celów wynikających z praw Użytkownika, jak i Sprzedawcy dotyczących umowy sprzedaży, chyba że będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych albo w interesie publicznym bądź do celów badań naukowych lub historycznych czy też do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w momencie składania zamówienia, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Użytkownika, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika.

 6. W przedmiocie przetwarzania danych osobowych Sprzedawca zapewnia Użytkownikowi kontakt drogą elektroniczną pod adresem: sklep@karaokedzieciom.com

 7. Użytkownik ma prawo otrzymać w pliku PDF dane osobowe, dostarczone administratorowi.

 8. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do cofnięcia zgody do ich przetwarzania bądź do ich poprawiania lub żądania ich niezwłocznego usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności, ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Sprzedawcę.

 10. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione, w szczególności poprzez szyfrowanie danych, używanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

 11. Sprzedawca informuje organ nadzorczy o incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych.

 12. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Użytkownika Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy, pozostającym w ścisłej współpracy ze Sprzedawcą.

 13. Użytkownik oświadcza, że przekazane przez niego dane osobowe są  zgodne ze stanem faktycznym, oraz   że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

 1. REKLAMACJA

 1. Użytkownik ma prawo do reklamacji w przypadku otrzymania utworów niezgodnych z tymi, które wyszczególnił   w zamówieniu. Niezgodność wynikająca np. z błędu obsługi sklepu może dotyczyć tytułu utworu, bądź jego wersji związanej z tonacją.

 2. Podstawą do reklamacji nie jest plik prawidłowo odtwarzany na sprzęcie komputerowym, oraz niespełniający oczekiwań kupującego w stosunku do brzmienia oraz rodzaju aranżacji jaka została stworzona przez firmę   "PRESTO". Pobranie pliku mp3 jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

 3. Wszelkich informacji na temat poszczególnych utworów włącznie z udostępnieniem krótkich fragmentów należy zasięgnąć jeszcze przed zakupem. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu udostępnionego na stronie www.karaokedzieciom.com

 4. Z chwilą aktywacji przycisku potwierdzającego akceptację regulaminu i zawartych w nim warunków sprzedaży następuje zawarcie umowy na sprzedaż plików muzycznych oferowanych przez Sprzedawcę na stronie   www.karaokedzieciom.com. Kupujący nie ma podstaw do odstąpienia od umowy lub reklamacji po fakcie zawarcia umowy w następstwie, której pliki będące plikami elektronicznymi zostaną udostępnione i spełniają wyżej opisane cechy.

 5. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dnia od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 1. WYPOWIEDZENIE. ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Sprzedawca mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w. umowy, a związanych z Umową sprzedaży oraz postanowień poniżej.

 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.

 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 4. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających Rejestracji w Sklepie internetowym KaraokeDzieciom.com ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

 5. Usunięcie Konta Użytkownika w Sklepie internetowym KaraokeDzieciom.com nie skutkuje rozwiązaniem zawartych przez niego umów o świadczenie Usług.

 6. Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej ze Sprzedawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
  Jednocześnie Użytkownicy będący Konsumentami wyrażają zgodę na spełnienie świadczenia przez firmę PRESTO przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i rozumieją, że w związku z tym tracą prawo do odstąpienia od umowy.

 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Sprzedawcy: Arkadiusz Lupa PRESTO ul. Jurajska 7, 32-010 Łuczyce przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej sklep@karaokedzieciom.com. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego można skorzystać, znajduje się tutaj (kliknij aby pobrać).

 8. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej nie przysługuje w odniesieniu do Umów:

  a) o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług;

  b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług określonego w ust 3 po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od tej umowy.

 1. Sprzedawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług i do zablokowania dostępu do Konta lub usunięcia Konta Użytkownika korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających Rejestracji Sklepie internetowym KaraokeDzieciom.com . Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Sprzedawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Sprzedawcę z Użytkownikiem na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy.

 2. Sprzedawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Sklepie internetowym KaraokeDzieciom.com i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Sprzedawcę i usunięciu Konta z Sklepu internetowego KaraokeDzieciom.com wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. UWAGA. Podkłady muzyczne będące w ofercie serwisu www.karaokedzieciom.com po nabyciu nie mogą być rozpowszechniane. Jakakolwiek odsprzedaż, wymiana lub inna forma rozpowszechniania (np. na płytach CD, lub  w Internecie) naszych produkcji jest ZABRONIONA!!! Tego typu postępowanie będzie traktowane jako działanie   na szkodę Producenta i będzie zgłaszane organom ścigania.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie, lub nienależyte wykonanie świadczeń jeżeli nastąpiło to w sposób nieumyślny, lub było spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności dostawców łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i operatorów telekomunikacyjnych. Ograniczenie to obejmuje także odpowiedzialność za zakłócenia spowodowane oprogramowaniem, atakiem wirusów komputerowych, bądź błędami po stronie Użytkownika (odbiorcy)..

 2. W przypadku problemów dotyczących pobierania plików, Sprzedawca udziela pomocy po uzyskanym zgłoszeniu na  adres email: sklep@karaokedzieciom.com

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w działalności serwisu spowodowanych działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, na które Sprzedawca nie ma wpływu.

 4. Przerwa w udostępnianiu serwisu www.karaokedzieciom.com może być spowodowana również takimi czynnikami jak: naprawa, konserwacja bądź modyfikacja sprzętu lub oprogramowania.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które zaczną obowiązywać od momentu ich wdrożenia.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia nieumyślnie spowodowanych błędów i pomyłek w publikowanych   informacjach.


Płatności

U nas możesz w szybki i bezpieczny sposób zapłacić przez Internet korzystając z płatności online.

Karty

Bądź przebojowy

Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach naszego serwisu? Dzięki nam śpiewaj najpopularniejsze przeboje! Zapisz się!

Wasze przeboje

Napisz, których utworów brakuje na naszej stronie.

 • Captcha